//////

Archive for Luty, 2010

Równanie to wyraża równoważność energii i masy. Powiada ono, iż energia równa się masie mno­żonej przez kwadrat prędkości światła. Wynika z nie­go, że ciało w ruchu, obojętne czy jest to jedna cząst­ka, czy też suma wielu, przybiera na masie (ilcści ma­terii)  proporcjonalnie do wzrostu swej prędkości. Odwrotnie, wyzwalana energia — jak to pokazuje kataklizm wybuchu atomowego — jest proporcjonal­na do ubytku masy. W przypadku bomby atomowej, działającej za sprawą rozszczepienia jądra atomu, su­ma mas produktów rozpadu jest mniejsza niż masa pierwotnego atomu. Całkowity rozpad funta uranu dałby około 2,5 miliona razy więcej energii niż daje spalenie funta węgla.

Siłę eksplozji przy wyzwalaniu energii jądrowej wyraża się w kilo- lub megafonach, równoważnych odpowiednio 1000 i 1 000 000 ten TNT, chemicznego środka wybuchowego. Energia rozszcze­pienia 110 ton uranu wynosi 1 megatonę. W przypad­ku bomby termojądrowej, czyli łączenia lżejszych atomów w cięższe (wodoru w hel), wyzwala się ener­gia jeszcze większa niż przy rozpadzie pierwiastków ciężkich. W procesie przekształcania 4 atomów wo­doru w 1 atom helu, w którym dopatrujemy się głów­nego źródła energii Słońca, 0,7 procent masy prze­chodzi w energię. W bombie — reakcji, w której ją­dra helu powstają z deuteru i trytu, czyli dwu- i trójwodoru H2 i H3 — przemienia się w energię 0,4 pro­cent łącznej masy wszystkich atomów obu izotopów.




PC
Polecane