//////

Archive for Marzec, 2011

Dzięki temu można było użyć kryształów kwarcu, by wyrazić odcinki czasu jako częstotliwości, i z. kolei wykorzystać to w celu zapewnienia większej dokład­ności zegarów wzorcowych, według których nastawia­my nasze własne zegarki, lub dla kontroli pasm trans­misji radiowych, bez czego w eterze zapanowałby chaos. Bardzo precyzyjne obwody z regulacją kwar­cową są kluczowym elementem w systemach teleko­munikacyjnych w stuleciu kosmonautyki. Jednak nawet czasomierz kwarcowy nie nadałby się jako ze­garek wędrującemu po przestrzeniach Rip Van Win­klowi, jego ruchy bowiem byłyby związane z efek­tami relatywistycznymi (einsteinowskimi).

Zegara  niezależnego od grawitacyjnych zachowań ciał nie­bieskich musiałby sobie taki podróżny poszukać w świecie atomowym. Zegar atomowy został wynale­ziony. Atom cezu daje częstotliwości około 9 192 631 800 drgań na sekundę. Wszystkie te przyrządy, od zegara słonecznego do cezowego, służą mierzeniu czasu.Czas jest funkcją zachodzenia zdarzeń. Między dwo­ma niejednoczesnymi zdarzeniami jest pewien odstęp czasu, interwał. Czy chodzi o nastawienie budzika, kiedy ustala się z góry moment przerwania snu, czy o    datowanie wstecz jakiejś skamieliny — mierzenie czasu związane jest z układem odniesienia. Jest to ja­kieś „teraz”, „przedtem” i „potem”. W makrochrono- logii mamy czas historyczny, w którym znajduje od­bicie dowolność w obiorze zdarzenia wyznaczającego rachunek dat: Anno Domini — narodziny Chrystusa, Anno Mundi — stworzenie świata według kalenda­rza żydowskiego, Hegira — ucieczka Mahometa z Mekki do Medyny, określająca kalendarz muzuł­mański itd.