//////

Archive for Kwiecień, 2012

Wybuch w Alamogordo mieścił się może w ramach paradygmatu, oznaczał jednak, że kasiarzom udało się sforsować nuklearny zamek, nim ślusarze dowiedzieli się, jak on funkcjonuje. Zasób wiedzy, jaką dyspono­wali, wystarczał do uzyskania efektów, ale wgląd w strukturę jądra atomowego mieli bardzo ograniczony; będzie o tym mowa, gdy zajmiemy się cząstkami ele­mentarnymi.Tradycję obarczyło tyle sprzeczności, że po prostu nie mogła już zdać sprawy z obserwowanych zjawisk.Przewrót kopernikowski był bardzo wyraźnie rewo- lucją naukową, gdyż wynikł z kryzysu, z technicznego załamania się systemu ptolemejskiego. Rewolucja ta zepchnęła świat ziemski z centralnej pozycji we wszechświecie i ustanowiła Słońce w centrum syste­mu planetarnego.

Skrupulatne obserwacje Tychona de Brahe i praca Keplera pozwoliły wyeliminować niezgodności modelu dzięki wprowadzeniu orbit elip­tycznych, Newton zaś dostarczył fizykalnego wyja­śnienia, jak rzecz cała funkcjonuje. Zarazem wszakże Newton stworzył też nowy paradygmat, jeden z najpojemniejszych w dziejach nauki. Pokolenie za po­koleniem znajdowało w nim asumpt, by obserwacje i pojęcia newtonowskie potwierdzać i wyostrzać, i sta­le rozwijać to nowatorskie, a przecież mocno osadzo­ne w tradycji myślenie. (To ten newtonowski para­dygmat pozwala astronaucie wychodzić z pojazdu ko­smicznego: odwagę wspiera przeświadczenie, że prawa ciążenia nie pfzestały obowiązywać.)
PC
Polecane