//////

Archive for Maj, 2012

Nic nie wiedziałem o opadzie radioaktywnym i wszyst­kich innych sprawach, które wyłoniły się po Hiroszi­mie. O ile mi wiadomo, prezydent Truman i Winston Churchill również nic o nich nie wiedzieli, podobnie sir John Anderson, który był po naszej stronie koor­dynatorem badań. Czy wiedzieli to lub przypuszczali bezpośrednio zaangażowani naukowcy — nie wiem. Jeśli jednak wiedzieli, to o ile mi wiadomo nie po­wiedzieli ani słowa ludziom podejmującym decyzję.” Lord Rutherford, który przyczynił się do stworze­nia paradygmatu nuklearnego, utrzymywał aż do śmierci w roku 1937, że atom będzie zawsze „ście­kiem, nigdy zaś rezerwuarem energetycznym”. Zmy­liło go doświadczenie z akceleratorami wysokiego na­pięcia, które przy rozbijaniu jąder atomowych zuży­wały więcej energii, niż proces ten wyzwalał.

Wedle Rutherforda (R. Calder, Profile of Science, 1951), „jest to jak gdyby strzelanie nocą do komara w Albert Hall i poświęcanie 10 milionów naboi dla znikomej szansy trafienia”. Kiedy jednak własny uczeń Ruther­forda, Otto Hahn, i kolega Hahna — Strassmann — zademonstrowali w roku 1938 rozszczepienie uranu, fizycy atomiści (ci trzymający się paradygmatu) po­wiedzieli: „Ależ oczywiście!” — i mogli już pozostając w zgodzie z przyjętymi zasadami, przepowiedzieć re­akcję łańcuchową, w której neutrony z podziału jed­nego jądra atomowego wywołują podział innych — mogąc zaś ją przepowiedzieć, nauczyli się też reakcję taką eksperymentalnie realizować.
PC
Polecane