//////

Archive for Sierpień, 2013

Powiadał, że zadaniem dynamiki jest odkrycie jednego prawa, które rządzi wszystkimi zja­wiskami rzeczywistości fizycznej. Starał się znaleźć zasadę która by spełniała następujące warunki: ( ) byłaby jedną właśnie; (2) powinna zdawać sprawę z wszelkich zachodzących ruchów i zmian stanu i wy­starczać do wytłumaczenia i podania kierunku każ­de j^ zmiany fizycznej; (3) powinna być w zupełności logiczna i racjonalna, wolna od jakichkolwiek do­wolności, cech mitycznych bądź teologicznych; (4) po­winna zdawać sprawę ze zdumiewającego porządku, który zdaje się istnieć we wszechświecie, oraz z har­monijnego funkcjonowania wszystkich części świata fizycznego. Postulując, że taka całościowa zasada ma  rzeczywisty, Anaksagoras nazwał ją nous.

Nie był to u niego zwykły zwrot poetycki ani też a itropomorfizacja, nous stanowił logiczne rozwinięcie Pojmowamąrnaterii żywej przez Anaksagorasa.Tak jak ducho­wość każdej istoty żywej przenika całe jej ciało, tak też kosmiczny nous Anaksagorasa przenikał całą na­turę, Było to zgodne z jego teorią, że materia składa się z elementów żywych. Nous nie dopuszcza w tym systemie żadnego nieporządku i wszystko kontroluje. Wszechświat jest więc dla niego nieskończenie wiel­kim, ustrukturowanym organizmem, nie zaś po pro­stu mechanizmem obejmującym siły, które dziś umie­my zidentyfikować, a o których Anaksagoras nie wie­dział. Zdaniem Anaksagorasa — materia wszechświata w ciągu eonów tkwiła pomieszana w chaosie. Potem przyszła kolej na nous. Pierwszym krokiem było od­wirowanie cięższej materii od lżejszej.

Anaksagoras zaobserwował, że przy ruchu wirowym cieczy bądź gazów przedmioty cięższe niż ośrodek zbiegają ku osi ruchu. Statki na morzu wsysa lej, wir powietrza ścią­ga kurz, oko cyklonu zabiera domy i drzewa. Nous (twierdził Anaksagoras) pokręcił styliskiem kosmicz­nej maselnicy i z przypadkowej mieszanki wszech­świata wydobył na środek materię ciężką, powietrze i gazy pozostawiając na obrzeżach. Był to tylko roz­dział prymitywny, który ukształtował najgrubsze rysy struktury, po zatrzymaniu wirówki były one stopniowo wysubtelniane. Na Ziemi powstały forma­cje geologiczne, wyrosła roślinność, żyć poczęły zwie­rzęta i ludzie; cywilizacja była dla Anaksagorasa dal­szym ciągiem uprawianej przez nous manipulacji mo­lekułami.
PC
Polecane