Monthly Archives: Listopad 2013

KAŻDE ZDANIE PYTAJĄCE

Każde zdanie pytające w języku polskim zbudowane jest z partykuły pytajnej (czy, kto, co, który, gdzie, jak itd.), zdania w sensie logicznym lub jego fragmentu oraz znaku zapytania. Partykuła „czy” może zostać opuszczona, inne nie. Zdania zaczynające się od „czy” nazywają się pytaniami rozstrzygnięcia. Wyznaczają one dwie możliwe odpo­wiedzi: równoważną ze zdaniem, będącym częścią pytania oraz jego zaprzeczenie. Udzielenie odpowiedzi polega na wskazaniu zdania prawdziwego. Istnieją również wieloczłonowe pytania rozstrzygnięcia (J. Giedymin: Problemy, założenia, rozstrzyg­nięcia. Poznań 1964). Pytanie dopełnienia wyznacza jedynie schemat odpowiedzi zw. da- tum questionis, będący funkcją zdaniową, z której po podstawieniu odpowiednich wartości za zmienną, otrzymuje się każdorazowo inne, prawdziwe lub fałszywe zdanie. Odpowiedzi, wyznaczane przez strukturę pytania zwą się bezpośrednimi lub ścisłymi, inne – nie­właściwymi lub nieścisłymi. Należy pamiętać, że istnieją pytania, na które nie można po­dać prawdziwej odpowiedzi bezpośredniej (np. kiedy przestałeś bić swoją matkę?). Praw­dziwą może być jedynie tzw. odpowiedź znosząca pozytywne założenie pytania, tj. zdanie stwierdzające, że pytanie posiada fałszywe założenie.

Cześć, tutaj Niki, ze mną poznasz tajniki techniki! Na moim blogu możesz poczytać o rzeczach ściśle związanych z techniką. Jest to moje hobby, którym zajmuję się w wolnym czasie. Zapraszam!

BOGACTWO PRZEMYŚLEŃ

Rzeczywista (i co niebagatelne – niemal natychmiastowa) możliwość dotarcia do banków informacji oraz zainteresowanych przedmiotem badań osób, ma jeszcze jeden wymiar – poznawczy. Otóż cechą charakterystycz­ną ośrodków naukowo-badawczych, usytuowanych w różnych krajach – jest nierównomierny postęp w poszczególnych dziedzinach wiedzy, a na­wet w ramach tej samej nauki. Dysharmonia ma wiele przyczyn, wśród nich tkwiące w: składzie osobowym zespołów, warunkach ekonomicznych, poziomie wyposażenia technicznego, stopniu powiązania z gospodarką regionu (kraju), modach poznawczych wreszcie. O bogactwie przemyśleń, inspiracjach rodzących się w kontaktach osobowych nie trzeba przekony­wać tych, którzy podejmowali pracę naukową w odmiennym od macie­rzystego środowisku akademickim.

Cześć, tutaj Niki, ze mną poznasz tajniki techniki! Na moim blogu możesz poczytać o rzeczach ściśle związanych z techniką. Jest to moje hobby, którym zajmuję się w wolnym czasie. Zapraszam!