Monthly Archives: Grudzień 2013

KOMPUTEROWA KOMUNIKACJA

Komputerową komunikację asynchroniczną, opartą na oprogramowaniu „tekstowej konferencji komputerowej”, adaptowanym specjalnie do wymiany informacji typowych dla szkoły. Za jej pomocy możliwe będą: wolne dyskusje, round robins (tj. petycje itd. z pod­pisami umieszczanymi na okręgu dla utajnienia porządku ich składa­nia), głosowania i prywatne wymiany informacji. Przewiduje się prze­syłanie przez uczestników konferencji zbiorów tekstowych, grafiki oraz wnoszenie uwag czynionych głosem.   Bibliotekę audiowizualnych materiałów kursowych, dostępną dla użytkowników i rozwijaną przy pomocy specjalnych programów.W realizacji wspomnianego projektu uczestniczą: Telesystemes i Uni- versite de Lille z Francji, Software de Base i Universidad Politecnica de Madrid z Hiszpanii, University of Aveiro z Portugalii oraz Technische Hochschule z Darmstadt w Niemczech.

Cześć, tutaj Niki, ze mną poznasz tajniki techniki! Na moim blogu możesz poczytać o rzeczach ściśle związanych z techniką. Jest to moje hobby, którym zajmuję się w wolnym czasie. Zapraszam!

BADANIA NAUKOWE

Niewątpliwie wśród czynności badacza znaleźć można takie, które za­stosowanie komputera upraszcza. Należą do nich obliczenia statystyczne. Czy jednak me można ich wykonać bez komputera? Nawet najbardziej wysublimowana analiza statystyczna może być przeprowadzona przy po­mocy kalkulatora, a nawet jak twierdzi L. R. Gay3« nigdy me powinna być wykonywana przy użyciu komputera, jeśli choc raz nie została przepro­wadzona odręcznie. Jedynie tym sposobem badacz będzie mógł ocenic czy rzeczywiście rozumie powody użycia określonej miary statystycznej, po­znać sposób jej „fizycznego wyliczenia i dostrzec zależności, służące poprawnej interpretacji wyników. Jeśli nawet powyższe twierdzenie nie jest do końca oczywiste (rozumienie metody statystycznej nie jest jednoznaczne ze zdobyciem umiejętności rachowania), to słuszna wydaje się inna uwa­ga – samodzielne wykonanie obliczeń statystycznych na kilku zbiorach danych pozwala efektywniej wykorzystać komputer w kolejno podej­mowanych analizach danych liczbowych.

Cześć, tutaj Niki, ze mną poznasz tajniki techniki! Na moim blogu możesz poczytać o rzeczach ściśle związanych z techniką. Jest to moje hobby, którym zajmuję się w wolnym czasie. Zapraszam!

POSTULAT OBIEKTYWNOŚCI

Postulat obiektywności wymaga poznania rzetelnego etycznie, wnikliwego i nieskażonego subiektywnymi nastawieniami badacza, rodzącymi się zwykle z jego intclek- tualno-emocjonalnych oczekiwań. Postulat adekwatności jest zadaniem ujmowania rzeczywistości wychowawczej bez zniekształceń powodowanych przez subiekt oraz błę­dów metodologicznych, popełnianych w trakcie uzyskiwania danych i ich opisu. Drogą prowadzącą do spełnienia powyższego wymagania jest rygorystyczne przestrzeganie postu­latów metodologicznych, zwłaszcza: doboru metod zgodnych z cechami przedmiotu badań, komplementarnego użycia metod, tj. stosowania wzajem się dopełniających me­tod i narzędzi, dokumentacji zaobserwowanych faktów oraz jednoznacznego formułowa­nia przyjętych założeń ontologiczno-metodologicznych. Natomiast postulat wyczerpy- walności jest żądaniem funkcjonalnej, wybiórczej, a nie maksymalistycznej rejestracji elementów poznawanej rzeczywistości.

Cześć, tutaj Niki, ze mną poznasz tajniki techniki! Na moim blogu możesz poczytać o rzeczach ściśle związanych z techniką. Jest to moje hobby, którym zajmuję się w wolnym czasie. Zapraszam!

PRZYPUSZCZALNE ROZWIĄZANIE PROBLEMU BADAWCZEGO

Z drugiej strony – dzięki programowi komputerowemu, innym użyt­kownikom sieci teleinformatycznej, bankom danych wreszcie – badacz może uzyskać niezbędne informacje, pomocne w postawieniu hipotezy roboczej,czyli sformułowaniu przypuszczalnego rozwiązania problemu badawczego. Rzecz w tym, że hipoteza robocza, jeśli ma tworzyć zarys nowego prawa, to ze swej istoty powinna być nowatorska. Nowoczesno­ści hipotezy sprzyja wymiana informacji pomiędzy zainteresowanymi bada­czami.Podobna przyczyna tkwi w założeniu, że komputer wspomaga badacza w tzw. weryfikacji wewnętrznej hipotezy roboczej, tj. w trakcie porówny­wania przypuszczalnego, proponowanego rozwiązania, ze stanem wiedzy dostępnej na dany temat. Do owej wiedzy zgromadzonej w bankach infor­macji lub posiadanej przez osoby, mieszkające w oddalonych rejonach świata – ułatwia dostęp komputer włączony w sieć teleinformatyczną.

Cześć, tutaj Niki, ze mną poznasz tajniki techniki! Na moim blogu możesz poczytać o rzeczach ściśle związanych z techniką. Jest to moje hobby, którym zajmuję się w wolnym czasie. Zapraszam!