//////

Archive for Marzec, 2014

Obok modelowania, superkomputery wykorzystuje się do komputerowej emulacji rozumowań dedukcyjnych (identyfikacja skutków na podstawie przyczyn) i redukcyjnych (identyfikacja przyczyn na podstawie rozpozna­walnych symptomów hipotetycznych skutków). Do tych zastosowań bu­dowane są superkomputery o specjalnej architekturze, opartej na koncep­cji sieci neuronowych (wielka liczba procesorów, liczonych nawet w tysiącach sztuk, mniej lub bardziej skomplikowanych pod względem funkcjonalnym, zdolnych do kooperacji, polegającej na dynamicznym two­rzeniu struktur logicznych, replikujących strukturę logiczną roz­wiązywanych problemów). Dodajmy, że 80-90% problemów roz­wiązywanych przez ludzi w życiu codziennym ma redukcyjny charakter.Powyższe uwagi wskazują, że wymieniane najczęściej w publikacjach przedmiotowych: diagnoza, analiza statystyczna, opis i prezentacja wyni­ków nie są jedynymi zakresami możliwych zastosowań komputera w pra­cy badawczej.

Żaden inny środek dydaktyczny nie jest tak wielofunkcyj­ny jak komputer. Natomiast wśród wymienionych – najciekawsza perspek­tywicznie wydaje się diagnoza. Nie ta jednak, która sprowadza się do prostego wypełniania kwestionariuszy testów przez ucznia przy użyciu komputera (papier jest powszechniejszy i tańszy), choć i ona w szczegól­nych okolicznościach okazuje się przydatna. Pisze o tym J. Morbitzer^ wskazując, że system kontroli wiedzy studentów, poddany weryfikacji empirycznej w WSP w Krakowie, uzyskał pozytywne opinie studentów i nauczycieli. Trudno również nie dostrzec znaczenia medycznego diagno­styki komputerowej. Jeśli uznamy, że rację mają S. Dunn i V. Morgan,traktując komputery jako jeden z trzech składników (obok mikroelektro­niki i telekomunikacji) nowej, rozwijającej się konwergencyjnie (zbieżnie) technologii, to wziąć pod uwagę musimy również liczny sprzęt, służący sterowaniu i kontroli (urządzenia diagnostyczne, protezy, roboty itd.).

Ich komponentami są bowiem układy wielkiej skali integracji (zwane mikro­procesorami lub chipami), powstałe dzięki postępowi w zakresie mikro­elektroniki. Pamiętać przy tym należy, że rolę urządzenia diagnostyczne­go, czy pomiarowego (zapewniającego obok rejestracji pomiarów także dalszą obróbkę statystyczną uzyskanych wyników) – pełnić może także komputer osobisty (typu PC) ze specjalistycznym oprogramowaniem, kartą rozszerzającą i urządzeniami rejestrującymi (sondami, czujnikami). Tym samym możliwy staje się pomiar parametrów w szkolnych doświadczeniach z zakresu fizyki i chemii. Zaletą komputera PC nad specjalistycznymi urządzeniami rejestrującymi dane (wielkości fizyczne) jest jego elastycz­ność, tj. podatność na pełnienie różnych funkcji w odmiennych sytuacjach.

Z punktu widzenia badań naukowych znacznie bardziej interesujący od pomiaru wydaje się problem gromadzenia danych empirycznych, ich ana­lizy statystycznej oraz zapisu. Żadne inne urządzenie techniczne nie jest tak predystynowane do magazynowania wyników badań jak komputer. Owa przydatność bierze się ze szczególnej cechy komputera – to jest zdolności do przechowywania i przetwarzania znacznej liczby danych tekstowych, graficznych, a w ostatnich latach (w związku z jakościowym podwyższa­niem standardów multimedialnych) – także dźwięku i ruchomego obrazu.Istnieje liczne, mniej lub bardziej zaawansowane jakościowo oprogra­mowanie, umożliwiające obróbkę statystyczną danych liczbowych. Nale­ży do nich np. „Statistica” – kompletny pakiet do analizy danych, zawie­rający olbrzymi zestaw procedur statystycznych,’« tabel i setki wykresów, włącznie z narzędziami do tworzenia nowych.

Jednak dla pedagoga, ana­lizującego wyniki swych badań, wystarczający może okazać się program „Quick Statistica” – zawierający bogaty zestaw statystyk podstawowych oraz możliwości graficzne i analityczne pakietu „Statistica”, a nawet po­wszechnie używany „Microsoft Word ze swymi opcjami tworzenia wy­kresów (Graph), tabel (Table), rysowania (Draw), bądź zapisywania skom­plikowanych wzorów czy równań matematycznych (Eąuation).Wspomniany „Microsoft Word” służy znacznie lepiej edycji tekstów, niż tabelarycznej czy graficznej prezentacji  danych liczbowych. Toteż wykorzystywany jest zwykle do zapisu wyników badań.Zdaniem Wł. Zaczyńskiego opis stanowi nieodzowny, końcowy etap badania naukowego. Dochowanie metodologicznego wymogu dokumen­towania badań ma uzasadnienie przedmiotowe i podmiotowe.
PC
Polecane