Monthly Archives: Marzec 2014

POJĘCIA OKREŚLAJĄCE UCZENI SIĘ

Pojęcia „distance learning” i „distance teaching określają uczenie się i nauczanie na odległość z wykorzystaniem szeregu form or­ganizacyjnych, tj. kształcenia korespondencyjnego, tele- i wideokonfe- rencji, kształcenia za pomocą sieci teleinformatycznych, radia, telewizji. Pojęcie „distance learning” definiuje proces uczenia się na odle­głość, pojęcie „distance teaching”- nauczania. Oba terminy są komplementarne i dlatego obejmuje się je często wspólnym mianem -„distance education”. W literaturze przedmiotu spotkać także można określenie „teleteaching”, którym obejmuje się nauczanie na odległość z wykorzystaniem środków telekomunikacyjnych (satelitarnych, zintegrowanych łączy ISDN – Integrated Services Digital Network,’5 te­lewizji satelitarnej).

Cześć, tutaj Niki, ze mną poznasz tajniki techniki! Na moim blogu możesz poczytać o rzeczach ściśle związanych z techniką. Jest to moje hobby, którym zajmuję się w wolnym czasie. Zapraszam!

REALIZACJA PROCESU

„Teaching by network”, czyli nauczanie za pomocą sieci komputerowych, oraz „edukacja telematyczna”, które jest pojęciem szerszym od terminu „teleteaching” (spojrzenie zarówno od strony ucznia, jak i nauczyciela, bibliotekarza oraz zarządu szkoły, a nie tylko nauczyciela) i obejmuje szeroką problematykę realiza­cji procesu dydaktycznego przy użyciu nowoczesnych środków telekomu­nikacyjnych (sieci teleinformatycznych) w warunkach oddalenia od sie­bie uczniów i nauczycieli. Pojęcie – „edukacja telematyczna” jest bliskie „distance education”, swym sformułowaniem odwołuje się jednak bardziej do środków niż odległości.Realizacja procesu dydaktycznego na odległość przybierać może zróż­nicowane formy organizacyjne, zależne od stosowanych środków komunikowania się. Wśród nich kształcenie:korespondencyjne;  radiowe i telewizyjne (także interakcyjne RTV);  komputerowe i z wykorzystaniem sieci teleinformatycznych.

Cześć, tutaj Niki, ze mną poznasz tajniki techniki! Na moim blogu możesz poczytać o rzeczach ściśle związanych z techniką. Jest to moje hobby, którym zajmuję się w wolnym czasie. Zapraszam!

KSZTAŁCENIE KORESPONDENCYJNE

Kształcenie korespondencyjne sprowadza się do przesyłania uczniom materiałów nauczania (tekstów drukowanych, kaset magnetofonowych lub/i magnetowidowych, przezroczy itp.). Za­daniem uczniów jest samodzielne studiowanie zawartych w otrzymanych materiałach treści oraz wykonanie prac kontrolnych (zadań, ćwiczeń, te­stów) i przekazanie ich nauczycielowi. Również w Polsce rozwijają się szkoły korespondencyjne. Wystarczy wspomnieć – ESKK (Europejską Szkołę Kształcenia Korespondencyjnego), oferującą m. in. kursy języków obcych oraz – EDE Poland (European Distance Education), filię szkoły norweskiej fundacji E. G. Mortensena, prowadzącą kilkaset kursów z za­kresu zarządzania, a także – ODDK (Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr) z licznymi kursami księgowości.

Cześć, tutaj Niki, ze mną poznasz tajniki techniki! Na moim blogu możesz poczytać o rzeczach ściśle związanych z techniką. Jest to moje hobby, którym zajmuję się w wolnym czasie. Zapraszam!

KSZTAŁCENIE KOMPUTEROWE

Kształcenie komputerowe pozwala wykorzystać w programach zdalnej edukacji – rozwijające się dynamicznie narzędzia gromadzenia, przetwarzania, prezentacji i przesyłania informacji – kom­putery i sieci teleinformacyjne. Cechą szczególną realizowanych przy użyciu komputerów programów „distance education” jest ich: i n t e r a k – cyjny charakter, znaczny stopień uzyskiwanej aktywności uczestników (m. in. dziękipolisensorycznościśrodka), dowolność miejsca nauczania-uczenia się (szkoły wirtualne, w których pracują wykładowcy z różnych ośrodków naukowych), zróżnicowany zakres wykorzystywanych informacji i fizycznego adresu umiejscowienia banków danych oraz możliwego braku obliga- toryjności czasu korzystania przez uczestników z progra­mów edukacyjnych.

Cześć, tutaj Niki, ze mną poznasz tajniki techniki! Na moim blogu możesz poczytać o rzeczach ściśle związanych z techniką. Jest to moje hobby, którym zajmuję się w wolnym czasie. Zapraszam!