//////

Archive for Kwiecień, 2014

W sposób sztuczny wprawdzie i nie- bezpośredni (za pośrednictwem ekranu monitora), jednakże skutecznie, kontakt ów zadzierzgnąć pozwala komputer.Weryfikacja wewnętrzna hipotezy roboczej, dokonująca się na drodze sprawdzania jej logicznej poprawności, zgodności treściowej z problemem badawczym oraz ze stanem wiedzy na dany temat, poprzedza kolejne eta­py badania naukowego, zwane stadiami: przygotowania weryfikacji ze­wnętrznej  a następnie empirycznego sprawdzenia hipotezy, tj. jej wery­fikacji na drodze konfrontacji z faktami.Szczególnie atrakcyjna dla badacza byłaby możliwość modelowania analizowanych zjawisk (procesów) i symulowania ich przebiegu. Z for­malnego punktu widzenia niektóre procesy poddają się symulacji nawet na prostym komputerze typu PC.

Dla powszechnej eksploatacji są one zbyt kosztowne, a decyduje o tym zastosowanie najbardziej zaawansowanych technologii i jednostkowa produkcja. Z reguły superkomputery są wypo­sażone w unikatowe systemy operacyjne i oprogramowanie narzędziowe. Na przykład znajdujący się w Polsce (zainstalowany w Poznaniu) CRAY Y-MP jest średniowydajnym komputerem o architekturze wektorowej, tj. przystosowanym do rozwiązywania układów równań, wymagających dzia­łań arytmetycznych na dużych macierzach liczb zmiennoprzecinkowych. Przykładowo taką strukturę posiadają problemy optymalizacji, progno­zowanie pogody, modelowanie zjawisk aerodynamicznych i hydromechanicznych.
PC
Polecane