//////

Archive for Czerwiec, 2014

Komputerową komunikację asynchroniczną, opartą na oprogramowaniu „tekstowej konferencji komputerowej”, adaptowanym specjalnie do wymiany informacji typowych dla szkoły. Za jej pomocy możliwe będą: wolne dyskusje, round robins (tj. petycje itd. z pod­pisami umieszczanymi na okręgu dla utajnienia porządku ich składa­nia), głosowania i prywatne wymiany informacji. Przewiduje się prze­syłanie przez uczestników konferencji zbiorów tekstowych, grafiki oraz wnoszenie uwag czynionych głosem.   Bibliotekę audiowizualnych materiałów kursowych, dostępną dla użytkowników i rozwijaną przy pomocy specjalnych programów.W realizacji wspomnianego projektu uczestniczą: Telesystemes i Uni- versite de Lille z Francji, Software de Base i Universidad Politecnica de Madrid z Hiszpanii, University of Aveiro z Portugalii oraz Technische Hochschule z Darmstadt w Niemczech.

Niewątpliwie wśród czynności badacza znaleźć można takie, które za­stosowanie komputera upraszcza. Należą do nich obliczenia statystyczne. Czy jednak me można ich wykonać bez komputera? Nawet najbardziej wysublimowana analiza statystyczna może być przeprowadzona przy po­mocy kalkulatora, a nawet jak twierdzi L. R. Gay3« nigdy me powinna być wykonywana przy użyciu komputera, jeśli choc raz nie została przepro­wadzona odręcznie. Jedynie tym sposobem badacz będzie mógł ocenic czy rzeczywiście rozumie powody użycia określonej miary statystycznej, po­znać sposób jej „fizycznego wyliczenia i dostrzec zależności, służące poprawnej interpretacji wyników. Jeśli nawet powyższe twierdzenie nie jest do końca oczywiste (rozumienie metody statystycznej nie jest jednoznaczne ze zdobyciem umiejętności rachowania), to słuszna wydaje się inna uwa­ga – samodzielne wykonanie obliczeń statystycznych na kilku zbiorach danych pozwala efektywniej wykorzystać komputer w kolejno podej­mowanych analizach danych liczbowych.
PC
Polecane