//////

Archive for Styczeń, 2015

Polisensoryczność sprzętu komputerowego, wszechstronność w zakre­sie zapisu, przetwarzania i przesyłania informacji oraz interakcyjność kom­putera, pozwala nauczycielowi nie tylko respektować zasady nauczania (to że komputer „nie przeszkadza” w stosowaniu zasad dydaktycznych nie uzasadnia jeszcze konieczności posługiwania się nim). Przemyślane wy­korzystanie komputera w procesie nauczania-uczenia się stwarza nauczy­cielowi, przestrzegającemu zasad dydaktycznych, realną szansę wprowa­dzenia jakościowych zmian w realizacji ogólnych celów kształcenia.(Komputer okazuje się przydatnym narzędziem zwłaszcza w świetle na­stępujących zasad.  Poglądowości – przez umożliwianie unikania werbalizmu, modelowanie zjawisk i symulowanie procesów, zdatność do tworze­nia i prezentacji rysunków, obrazów, sekwencji filmowych, a nawet komponowania, rejestracji i odtwarzania muzyki itp.

  1. Przystępności – przez uwzględnianie w programach kom­puterowych różnic indywidualnych oraz stopniowania trudności, a także upowszechnienie w programach systemu naprowadzających wskazówek wraz z graficzną demonstracją czynności, dostępnych z poziomu napotkanych trudności – tzw. funkcji „help”.Świadomego   i aktywnego udziału uczniów poprzez polisensoryczne oddziaływanie na sferę poznawczą i emo­cjonalną, interakcyjność narzędzia, jego wielostronną użyteczność.Trwałości – z jednej strony – poprzez wykorzystanie pro­gramów komputerowych typu ćwiczeniowego (drill, practice). Przykładem niech służy seria programów pn. Super Memo, prezentujących wiadomości, nadzorujących proces ich zapamię­tywania i wyznaczających optymalne momenty powtórek.
  1. Z drugiej strony – poprzez nie zawsze uświadamianą prawidłowość, że infor­macja wzrokowa (docierająca z ekranu monitora) wymaga o 50% mniej czasu na jej przyswojenie i ok. 60% lepiej i dłużej jest zacho­wywana w pamięci niż informacja werbalna.Operatywności – dzięki możliwościom wykorzystania kom­putera w imitowaniu przez uczniów badania naukowego (np. w projek­tach indywidualnych lub zespołowych) oraz komunikacji, służącej za­czerpnięciu informacji na frapujący temat, analizie problemu i dyskusji, (wnioskowanie, dowodzenie, wyjaśnianie), przekazaniu rezultatów itdjPosługiwanie się przez nauczyciela komputerem w procesie kształce­nia wpływa w stopniu niewielkim na pełniejszą realizację zasady systema­tyczności.

.
PC
Polecane