Monthly Archives: Styczeń 2015

MOŻNOŚĆ DZIAŁANIA

Nie o to jednakidziąOtoz szcze gólna rola komputera polega na tym, że może on umożliwić nauczycielo­wi korygowanie posiadanej wiedzy, przez dotarcie w dowolnym momen­cie do źródła. Podobną funkcję pełni komputer w stosunku do uczniaO dydaktycznym znaczeniu dostrzeżonej przez M. Lipowskiego funkcji komputera, nazwijmy ją korygującą, nie trzeba przekonywać. jest że nieświadome zafałszowanie przekazywanej przez nauczyciela wie­dzy jest czynnikiem wpływającym negatywnie na realizowany w szkole proces kształcenia, aczkolwiek w jakim stopniu i jak? – jeszcze me wie y.Zewnętrzna możność działania, to poza formami organizacyjnymi, także ułatwienia w zakresie administrowania szkołą, w tym możność korygo­wania i uzupełniania programu, w celu uwzględnienia indywidualnych potrzeb uczniów w zakresie poznawanych treści i kontaktu osobowego z nauczycielem.

Cześć, tutaj Niki, ze mną poznasz tajniki techniki! Na moim blogu możesz poczytać o rzeczach ściśle związanych z techniką. Jest to moje hobby, którym zajmuję się w wolnym czasie. Zapraszam!

ŁATWOŚĆ KORZYSTANIA ZE ZBIORÓW

To również łatwość korzystania ze zbiorów bibliotecznych i innych źródeł informacji. Zasadne przeto wydaje się podjęcie analizy funkcji komunikacyjnej komputera, jako urządzenia służącego gromadze­niu informacji, jej analizie, syntezie, czy ogólniej, przekształcaniu, a tak­że zapisowi i przekazywaniu. W tym sensie można mówić o komputerze jako źródle informacji, narzędziu jej przetwarzania, środku przekazu i pre­zentacji.Nie bez znaczenia dla zewnętrznej możności działania jest także fizyczna zdolność szkoły i poszczególnych nauczycieli do podejmowania badań empirycznych, służących racjonalizacji działalności edukacyjnej i wzrosto­wi jej efektywności oraz usprawnienia w zakresie wymiany informacji między placówkami oświatowymi w kraju i zagranicą.

Cześć, tutaj Niki, ze mną poznasz tajniki techniki! Na moim blogu możesz poczytać o rzeczach ściśle związanych z techniką. Jest to moje hobby, którym zajmuję się w wolnym czasie. Zapraszam!

ZAAWANSOWANE TECHNOLOGIE

Zaawansowane technologie komputerowe teleko­munikacyjne wykorzystywane są również coraz częściej w krajach wyso­ko rozwiniętych, upatrujących w edukacyjnych zastosowaniach nowo­czesnych technologi i możliwości podniesienia atrakcyjności procesu nauczania-uczenia się, zwiększenia efektywności kształcenia (także usta­wicznego), upowszechnienia zgromadzonych zasobów informacyjnych itd. Zdaniem Wł. P. Zaczyńskiego – optymalne wykorzystanie komputera w procesie kształcenia zależne jest od respektowania zasad nauczania, sta­nowiących „układ zdań odzwierciedlających prawidłowości procesu dydaktycznego na poziomie praktycznych działań nauczycielskich. Urzeczywistnianie postulatów metodycznych, zawartych w zasadach kszta­łcenia, analizować można co najmniej na trzech płaszczyznach.   w odniesieniu do konstrukcji edukacyjnych programów kompu­terowych;  w stosunku do warunków poprawności dydaktycznej wykorzystania komputera na lekcji;    w zakresie ułatwień, bądź pełniejszej realizacji zasad dydaktycznychprzez zastosowanie komputera.

Cześć, tutaj Niki, ze mną poznasz tajniki techniki! Na moim blogu możesz poczytać o rzeczach ściśle związanych z techniką. Jest to moje hobby, którym zajmuję się w wolnym czasie. Zapraszam!

KILKA ASPEKTÓW

Aspekt pierwszy uwzględniany być musi w pracach zespołów tworzą­cych oprogramowanie, a trafność i stopień przestrzegania reguł organizo­wania i prezentowania wiadomości podlega ocenie użytkowników w ra­mach tzw. kryterium dydaktycznego (por. rozdz. VI niniejszej pracy).Aspekt drugi wiąże się z racjonalnym postępowaniem nauczyciela w trakcie przygotowania i prowadzenia lekcji z komputerem.Aspekt trzeci doty­czy możliwości „pełniejszego urzeczywistniania postulatów metodycznych zawartych w zasadach kształcenia.W literaturze przedmiotu spotkać można zmienną liczbę formułowa­nych zasad nauczania, co zdaje się wynikać z odmiennych sposobów ich definiowania (normy, reguły, aksjomaty, prawa naukowe, a nawet podsta­wy nauczania) i świadomości praw nauczania-uczenia się (poznania), sta­nowiących teoretyczne uzasadnienie ich istnienia.

Cześć, tutaj Niki, ze mną poznasz tajniki techniki! Na moim blogu możesz poczytać o rzeczach ściśle związanych z techniką. Jest to moje hobby, którym zajmuję się w wolnym czasie. Zapraszam!