Monthly Archives: Marzec 2015

PRZYDATNOŚĆ KOMPUTERA

Ocena przydatności komputera, jako środka dydaktycznego, zapewnia­jącego zewnętrzną możność działania nauczyciela i ucznia, wymaga od­powiedzi na pytanie – czy komputer przekształca istniejące formy organi­zacyjne nauczania i w jakim stopniu oraz czy zwiększa ich dydaktyczną skuteczność lub czyni realnym wprowadzenie form nowych?Wybór formy organizacyjnej nauczania, zależny jest od treści i metody nauczania. Wł. P. Zaczyński zwraca nadto uwagę,3? że forma musi być zgodna z użytymi do niej środkami. Zgodność ta, wraz z metodycznym i   organizacyjnym bogactwem procesu dydaktycznego oraz elastycznością struktur lekcyjnych stanowi warunek powodzenia pracy dydaktyczno-wy­chowawczej szkoły.

 

Cześć, tutaj Niki, ze mną poznasz tajniki techniki! Na moim blogu możesz poczytać o rzeczach ściśle związanych z techniką. Jest to moje hobby, którym zajmuję się w wolnym czasie. Zapraszam!

PRAWDZIWOŚĆ WNIOSKU

Prawdziwość wniosku nie budzi zastrzeżeń, jeśli uwzględnić fakt, że dotyczy on zrodzonego w XVI w. systemu klasowo- lekcyjnego, charakteryzującego się podziałem materiału programowego na jednostki treściowe 45~minutowych lekcji oraz doborem uczniów do grup klasowych, zgodnie z kryterium wieku metrykalnego, poziomu doświad­czeń i rozwoju umysłowego oraz osiągnięć w nauce. System ten podda­wany był w przeszłości i obecnie ostrej krytyce. Nie wdając się w dys­kusję między zwolennikami istniejącego w Polsce systemu i sympatykami deskolaryzacji, dodajmy jedynie, że jednym z istotnych argumentów przemawiających za utrzymaniem systemu klasowo-lekcyjnego są sto­sunkowo niskie koszty ekonomiczne przy znacznej wydajności.

Cześć, tutaj Niki, ze mną poznasz tajniki techniki! Na moim blogu możesz poczytać o rzeczach ściśle związanych z techniką. Jest to moje hobby, którym zajmuję się w wolnym czasie. Zapraszam!