//////

Archive for Marzec, 2015

Zapewnienie wewnętrznej i zewnętrznej możności działania, jako nie­zbędny warunek podjęcia pracy, może być przypisane pierwszemu ogni­wowi procesu dydaktycznego i wiąże się z zasadą świadomego i aktywne­go udziału uczniów w procesie kształcenia, której respektowanie wymaga od nauczyciela – zdaniem Wł. P. Zaczyńskiego – uświadomienia uczniom celu wykonywanych czynności wraz z umotywowaniem potrzeby jego osiągnięcia.Pedagogicznej zasadzie świadomego i aktywnego udziału uczących się w procesie kształcenia odpowiadają w psychologii zasady motywacji i ak­tywności. W myśl pierwszej z nich: „Kształtowanie osobowości wycho­wanka, opanowywanie przez niego wiedzy o świecie oraz sposobów po­stępowania staje się tym skuteczniejsze, im wszechstronniejsza, głębsza i silniejsza jest aktywizująca go motywacja.”

Pewnym uzupełnieniem powyższego prawa uczenia się jest psychologiczna zasada aktywności, mówiąca, że: „kształtowanie osobowości wychowanka, opanowywanie przez niego wiedzy o świecie i sposobów postępowania staje się tym sku­teczniejsze im większa jest jego własna aktywność w tym opanowywa­niu, im różnorodniejsze są jej formy, w im większym stopniu treść tej aktywności wiąże się każdorazowo z zasadniczym celem działania.”53 sfor­mułowane w ten sposób prawo dotyczy w zamyśle Wł. Szewczuka – za­pewne samego procesu nauczania-uczenia się, jednakże odnieść je można również do etapu proces ten poprzedzającego, a wymagającego od nau­czyciela podjęcia decyzji co do wartości akceptowalnych przez uczniów i wiążących się z tematem zajęć lekcyjnych.

Kwestię motywacji i wartości celnie ujmują L. P. Thorpe i A. M. Schmuller: „uczenie się jest optymalne i     ma szansę doprowadzić do utrwalenia wyuczonych treści wtedy, kiedy podmiot jest motywowany, albo inaczej, kiedy może wiązać z podejmo­wanym działaniem określoną wartość.”Projektowanie i przygotowanie procesu kształcenia stanowi istotny zakres zastosowań edukacyjnych komputerów. Fakt ten potwierdza klasy­fikacja etapów użyteczności edukacyjnej komputera, dokonana przez W. Skrzydlewskiego, obejmująca (obok realizacji procesu kształcenia oraz procesu uczenia się w ramach zajęć dydaktycznych i nauki własnej) etap projektowania i przygotowania kształcenia.Jeśli nauczyciel usiłuje uaktualnić posiadaną wiedzę merytoryczną bądź wymienić poglądy i doświadczenia praktyczne, technika komputerowa pozwala mu to uczynić, poprzez sieci teleinformatyczne i sięgnięcie za ich pośrednictwem do bibliotek elektronicznych lub udział w tzw. listach, czy klubach dyskusyjnych.

Szczególna zaleta komputera w porównaniu z tra­dycyjnymi metodami polega tu na przełamaniu barier komunikacyjnych, związanych z odległością i czasem dostępu.  Podobnie komputer okazuje się użytecznym narzędziem w zakresie projektowania i przygotowywania szeregu środków dydaktycznych (sche­maty, rysunki) oraz konspektów lekcji, a także cyfrowego sterowania pra­cą różnych mediów i urządzeń pomocniczych podczas realizacji lekcji. Interesującym zakresem potencjalnej użyteczności komputera wydaje się możliwość sporządzania za jego pomocą wiernych kopii dokumentów.Na niebagatelne walory kształcące faksymiliów (obraz, pismo) na lek­cjach historii i języka polskiego wskazywał Wł. Zaczyńskim Podkreślmy tu jedynie, że obraz wprowadzony do pamięci komputera przez nauczy­ciela, posługującego się skanerem, może być zgodnie z zamysłem meto­dycznym przetwarzany, wielokrotnie powielany na papierze (drukarka lub drukarka + kserokopiarka), nośniku magnetycznym (dyskietka, taśma), a także prezentowany lub przesyłany (karta fax/modem + linia telefonicz­na).

Dodajmy, że (perspektywicznie) jeszcze ciekawszym rozwiązaniem, dostępnym w przypadku wyposażenia komputerów szkoły w osprzęt mul­timedialny (czytnik CD ROM, karta dźwiękowa, głośniki) jest możli­wość posługiwania się przez nauczyciela i ucznia tzw. interaktywnymi en­cyklopediami elektronicznymi, łączącymi wierność zapisanego obrazu z informacją tekstową, animacją i cyfrowym dźwiękiem. CD „Multime­dia Beethoven. IX Symfonia”, rejestrujący obraz życia i epoki wielkiego kompozytora i wyjaśniający budowę tej formy muzycznej, jest zwiastu­nem programów, które spełniają warunek polisensorycznego oddziaływania na ucznia w procesie kształcenia. Z drugiej strony, wspomniany dla przy­kładu program, podobnie jak CD „Dictionary of the Living World” (sta­nowiący bazę danych o życiu na Ziemi, zawierającą informacje i zdjęcia ponad 5.000 gatunków zwierząt, ich odgłosy, mapy i słownik biologicz­ny) oraz szereg innych,58 mogą być nie tylko źródłem dokumentów.
PC
Polecane