Monthly Archives: Kwiecień 2015

NIEZBĘDNOŚĆ OCENIANIA

Ponadto bez większej przesady można powiedzieć, że immanentną cechą komputera jest  stałe diagnozowanie wiedzy lub umiejętności ucznia (program me będzie działał, jeśli reakcja ucznia nie nastąpi lub będzie wielokrotnie błędna).Wniosek ten ma szersze implikacje edukacyjne.Niezbędność oceniania ze względów psychologicznych, społecznych i   dydaktycznych nie budzi większych wątpliwości. Proces życiowy czło­wieka, polegający na nieomal bezustannej regulacji stosunków z otaczają­cym światem, wymaga stałej w nim orientacji. Właśnie koniecznosc orien­tacji wyznacza istotną rolę kontroli i ocenie.Z jednej strony, dalszy rozwój społeczny wymaga od szkolnictwa stwo­rzenia takiego systemu kształcenia, który zapewniłby właściwą selekcję, zgodną z wiedzą i zdolnościami uczniów, przyczyniając się do trafnego doboru kandydatów, mających pełnić odpowiedzialne funkcje zawodowe społeczne.

Cześć, tutaj Niki, ze mną poznasz tajniki techniki! Na moim blogu możesz poczytać o rzeczach ściśle związanych z techniką. Jest to moje hobby, którym zajmuję się w wolnym czasie. Zapraszam!

POPRAWA STANU DIAGNOZY

Tym samym, możliwość poprawy stanu diagnozy pedagogicznej przez komputer wydaje się nad wyraz kusząca dydaktycznie. Dodajmy, ze su­biektywizm jest własnością ocen wydawanych przez nauczyciela, a z punk­tu widzenia nauczania istotne jest, aby ocenę szkolną maksymalnie zobie – tywizować. Krok w tym kierunku pozwala uczynić komputer. Zwróćmy przy tym uwagę na tzw. „casus sprawiedliwego skutku . Otóż dziecko,przyglądające się koledze popełniającemu błędy w trakcie gry komputero­wej, stwierdza: „nie umiesz, daj, pokażę ci jak to trzeba zrobić”. Interesu­jące wydaje się przy tym nie to, że kolega usiłuje pomóc współgraczowi lecz to, że uznaje diagnozę maszyny (przerwanie gry, niemożność przej­ścia do kolejnego jej etapu) za trafną i sprawiedliwą.

Cześć, tutaj Niki, ze mną poznasz tajniki techniki! Na moim blogu możesz poczytać o rzeczach ściśle związanych z techniką. Jest to moje hobby, którym zajmuję się w wolnym czasie. Zapraszam!

FUNKCJE DYDAKTYCZNE

Być może odczucie sprawiedliwości wiąże się z indywidualizacją oceny? Wspomniany casus ma miejsce oczywiście jedynie wówczas, gdy poziom trudności gry nie przerasta w sposób znaczny poziomu umiejętności manualnych (wiedzy, zdolności).( W literaturze pedagogicznej^ spotkać także można inny układ funkcji, spełnianych przez środki dydaktyczne, a wśród nich:   poznawczą;  emocjonalno-motywacyjną; praktyczną;  utrwalającą;   przyspieszającą;kontrolną.Wymienione funkcje dydaktyczne, aczkolwiek przypisywane zazwy­czaj środkom technicznym typu wzrokowo-słuchowego, spełnia także kom­puter. Informacyjnie nośne przeto, wydaje się dokonanie analizy poszcze­gólnych funkcji środków technicznych w kontekście dydaktycznej użyteczności komputera i strategii kształcenią^O metodycznej zasadności tej drogi wnioskowania przekonuje Wł. P. Zaczyński.

Cześć, tutaj Niki, ze mną poznasz tajniki techniki! Na moim blogu możesz poczytać o rzeczach ściśle związanych z techniką. Jest to moje hobby, którym zajmuję się w wolnym czasie. Zapraszam!