//////

Archive for Kwiecień, 2015

Przyjęty sposób klasyfikacji i zastosowane kryterium podziału zależne jest od celu dokonania zabiegu. Stąd też uprawnione wydają się różne podejścia do kwestii hierarchizacji reguł dydaktycznych. Dla naszych po­trzeb zasadne wydaje się określenie płaszczyzn, w ramach których nauczy­ciel poszukiwać może praktycznie użytecznych reguł dydaktycznych. Wskażmy na dwie z nich. Zwróćmy przy tym uwagę, że wyróżnione płasz­czyzny stanowią równocześnie typowe zakresy zastosowań edukacyjnych komputerów.Pierwsza sfera – zapewnienie zewnętrznej i wewnętrznej możności działania – wiąże się ze stworzeniem odpowiednich warunków pracy. Zda­niem T. Kotarbińskiego, zewnętrzna możność zachodzi „gdy nic poza obrębem samego sprawcy nie udaremnia urzeczywistnienia jego zamia­ru”.

Można przeto zewnętrzną możność pojmować, jako spełnienie ma­terialnych i niematerialnych składowych procesu dydaktycznego, tak jak to czym Wł. P. Zaczyński,« obejmujący pojęciem możności zewnętrznej: czynniki niematerialne (tj. ład zewnętrzny, czyli postawy uczniów, ich gotowość poznawczą itd.) oraz warunki materialne realizacji procesu dy­daktycznego. Wewnętrzna możność działania jest drugim, niezbędnym warunkiem poprawnego przebiegu procesu nauczania-uczenia się. Treścio­wo wewnętrzna możność koresponduje z ładem wewnętrznym i obejmuje predyspozycje poznawcze, emocjonalno-wolicjonalne oraz zdolności psychomotoryczne, a także ich stan w określonym momencie realizacji procesu nauczania-uczenia się oraz gotowość i chęc podjęcia czynności poznawczych przez uczniów.

Warunki pracy szkoły jedynie w części zależne są od nauczyciela. W znacznym stopniu kształtują je czynniki polityczne, administracyjne, społeczne i in. {por. rozdz. VI nin. pracy). Nie umniejsza to jednak faktu, że nauczyciel nie jest zdeterminowany ostatecznie. Indywidualny, osobo­wy wpływ pedagoga na warunki przebiegu procesu nauczania — uczenia się, ujawnia się m. in. w stopniu przygotowania do prowadzenia lekcji, w zakresie i sposobie doboru materiału nauczania, znajomości powierzo­nych jego pieczy uczniów, kontaktach z rodzicami i szeregu zabiegach orga­nizacyjnych, a manifestuje w różnych efektach pracy poszczególnych na­uczycieli z tą samą grupą uczniów.
PC
Polecane