//////

Archive for Maj, 2015

Aspekt pierwszy uwzględniany być musi w pracach zespołów tworzą­cych oprogramowanie, a trafność i stopień przestrzegania reguł organizo­wania i prezentowania wiadomości podlega ocenie użytkowników w ra­mach tzw. kryterium dydaktycznego (por. rozdz. VI niniejszej pracy).Aspekt drugi wiąże się z racjonalnym postępowaniem nauczyciela w trakcie przygotowania i prowadzenia lekcji z komputerem.Aspekt trzeci doty­czy możliwości „pełniejszego urzeczywistniania postulatów metodycznych zawartych w zasadach kształcenia.W literaturze przedmiotu spotkać można zmienną liczbę formułowa­nych zasad nauczania, co zdaje się wynikać z odmiennych sposobów ich definiowania (normy, reguły, aksjomaty, prawa naukowe, a nawet podsta­wy nauczania) i świadomości praw nauczania-uczenia się (poznania), sta­nowiących teoretyczne uzasadnienie ich istnienia.

Wg K. Kruszewskiego zasady dydaktyczne można uporządkować dwo­jako: metodą taksonomiczną, tj. od najogólniejszych reguł postępowania nauczyciela do szczegółowych wskazań praktycznych, a także klasyfiku­jąc je w ramach grup, dotyczących: materiału nauczania, motywacji, pra­cy ucznia, zharmonizowania systemów pedagogicznych, stosunków spo­łecznych w klasie, czynności nauczyciela i warunków zewnętrznych.Odmienną kategoryzację proponuje Wł. Szewczuk, który traktując za­sady jako wynik odkrywania praw uczenia się, proponuje sprowadzić do wspólnego mianownika te, które dotyczą nauczania-uczenia się i wycho­wania (rozumianego jako kształtowanie osobowości) i zwać je łącznie – zasadami wychowania. Ich lista zawiera zasady: motywacji, aktywności, praktyczności, bezpośredniości, receptywności, systemowości, trwałości, zespołowości oraz indywidualizacji.
PC
Polecane