Monthly Archives: Maj 2015

PEDAGOGICZNE FUNKCJE KOMPUTERA

Cechą szczególną komputera jest jego funkcjonalność. Tę zaś analizo­wać można m. in. w aspekcie społecznym i pedagogicznym. Przez funk­cjonalność społeczną rozumiem cywilizacyjną użyteczność narzędzia, a tak­że jego przydatność indywidualną i to tak w zakresie potrzeb zawodowych,jak i pozaprofesjonalnych.Funkcjonalność pedagogiczna, jako pochodna społecznej, wiąże się ściśle z pomocniczą rolą komputera w zapewnieniu tzw. wewnętrznej i zew­nętrznej możności działania nauczyciela i ucznia. Przez pierwszą z nich,za Wł. P. Zaczyńskim,3i rozumieć należy możność działania uwarunko­waną osobowo. Druga zaś, jak twierdził T. Kotarbiński,22 jest warunkiem sine qua non zajścia czynu w ogóle.

Cześć, tutaj Niki, ze mną poznasz tajniki techniki! Na moim blogu możesz poczytać o rzeczach ściśle związanych z techniką. Jest to moje hobby, którym zajmuję się w wolnym czasie. Zapraszam!

OKREŚLENIE STOPNIA PRZYDATNOŚCI

Dla określenia stopnia przydatności komputera w kształtowaniu we­wnętrznej możności działania, wydaje się zasadne podjęcie analizy jego użyteczności w aspekcie funkcji diagnostycznej i terapeutycznej, a także, korzystając z innego kryterium podziału, rozwojowej i samorozwojowej. Nie trzeba dodawać, że wymienione funkcje mieszczą się w zakresie zna­czeniowym tradycyjnie wyodrębnianych przez dydaktykę ogólną funkcji dydaktycznej i wychowawczej, stanowiąc ich pragmatyczne uszczegóło­wienie.Analiza przydatności komputera w zakresie diagnozy pedagogicznej wskazuje na występowanie w literaturze przedmiotu różnic znaczeniowych w zakresie pojęć: kontrola, ocena i stopień, uniemożliwiających rozumie­nie jednego z najistotniejszych składników pracy dydaktyczno-wychowaw­czej szkoły. Nie popełnimy zapewne błędu, definiując wspomniane termi­ny w sposób następujący.

Cześć, tutaj Niki, ze mną poznasz tajniki techniki! Na moim blogu możesz poczytać o rzeczach ściśle związanych z techniką. Jest to moje hobby, którym zajmuję się w wolnym czasie. Zapraszam!

KONTROLA

  1. Kontrola – celowy proces sprawdzania wyników działania pe­dagogicznego i uzyskiwania informacji dla poprawnej diagnozy sta­nu, przez to działanie wywołanego.ocena – orzekanie o wartości, czyli wartościowanie na podstawie przyjętej skali wartości, ujawnionych w wyniku kontroli osiągnięć szkolnych uczniów. Przy czym punktem odniesienia tak rozumiane­go wartościowania jest zaakceptowany system celów kształcenia i wychowania oraz treści nauczania.Stopień-jest zobiektywizowanym wynikiem oceny i jako taki może przybierać różną postać w notacji cyfrowej, graficznej, słownej lub mieszanej.Niezależnie od sposobu definiowania pojęć: kontrola, ocena i stopień, komputer jest narzędziem umożliwiającym diagnozę wiedzy i umiejętno­ści psychomotorycznych (testy) jednej osoby, dowolnej grupy (grup) jak również szybką analizę statystyczną uzyskanych danych.
Cześć, tutaj Niki, ze mną poznasz tajniki techniki! Na moim blogu możesz poczytać o rzeczach ściśle związanych z techniką. Jest to moje hobby, którym zajmuję się w wolnym czasie. Zapraszam!