//////

Archive for Czerwiec, 2015

Dzięki owej własności, komputer pozwala odzyskać czas, prze­znaczony na nie zawsze skuteczną kontrolę wiedzy i umiejętności uczniów przez nauczyciela oraz oparte na często nietrafnej diagnozie, utrwalanie nowego materiału. W ten sposób komputer umożliwia zastąpienie wy­rywkowej, łańcuchowej kontroli, np. odmiennym intelektualnie i emocjo­nalnie – rozwiązywaniem problemów. Ważne wydaje się również dostrzeżenie roli komputera w koiygowaniu zakłóceń informacyjnych, pojawiających się w tradycyjnym procesie kształcenia na linii nauczyciel-uczeń. Tylko przy spełnieniu powyższych warunków nauczyciel jest w stanie kontrolować szumy informacyjne, eliminować je lub wprowadzać: inten­cjonalnie w ramach celowych zabiegów metodycznych. Rownoczesm pomiędzy szumem i informacją mogą wystąpić następujące relacje.

Nie o to jednakidziąOtoz szcze gólna rola komputera polega na tym, że może on umożliwić nauczycielo­wi korygowanie posiadanej wiedzy, przez dotarcie w dowolnym momen­cie do źródła. Podobną funkcję pełni komputer w stosunku do uczniaO dydaktycznym znaczeniu dostrzeżonej przez M. Lipowskiego funkcji komputera, nazwijmy ją korygującą, nie trzeba przekonywać. jest że nieświadome zafałszowanie przekazywanej przez nauczyciela wie­dzy jest czynnikiem wpływającym negatywnie na realizowany w szkole proces kształcenia, aczkolwiek w jakim stopniu i jak? – jeszcze me wie y.Zewnętrzna możność działania, to poza formami organizacyjnymi, także ułatwienia w zakresie administrowania szkołą, w tym możność korygo­wania i uzupełniania programu, w celu uwzględnienia indywidualnych potrzeb uczniów w zakresie poznawanych treści i kontaktu osobowego z nauczycielem.

To również łatwość korzystania ze zbiorów bibliotecznych i innych źródeł informacji. Zasadne przeto wydaje się podjęcie analizy funkcji komunikacyjnej komputera, jako urządzenia służącego gromadze­niu informacji, jej analizie, syntezie, czy ogólniej, przekształcaniu, a tak­że zapisowi i przekazywaniu. W tym sensie można mówić o komputerze jako źródle informacji, narzędziu jej przetwarzania, środku przekazu i pre­zentacji.Nie bez znaczenia dla zewnętrznej możności działania jest także fizyczna zdolność szkoły i poszczególnych nauczycieli do podejmowania badań empirycznych, służących racjonalizacji działalności edukacyjnej i wzrosto­wi jej efektywności oraz usprawnienia w zakresie wymiany informacji między placówkami oświatowymi w kraju i zagranicą.

Zaawansowane technologie komputerowe teleko­munikacyjne wykorzystywane są również coraz częściej w krajach wyso­ko rozwiniętych, upatrujących w edukacyjnych zastosowaniach nowo­czesnych technologi i możliwości podniesienia atrakcyjności procesu nauczania-uczenia się, zwiększenia efektywności kształcenia (także usta­wicznego), upowszechnienia zgromadzonych zasobów informacyjnych itd. Zdaniem Wł. P. Zaczyńskiego – optymalne wykorzystanie komputera w procesie kształcenia zależne jest od respektowania zasad nauczania, sta­nowiących „układ zdań odzwierciedlających prawidłowości procesu dydaktycznego na poziomie praktycznych działań nauczycielskich. Urzeczywistnianie postulatów metodycznych, zawartych w zasadach kszta­łcenia, analizować można co najmniej na trzech płaszczyznach.   w odniesieniu do konstrukcji edukacyjnych programów kompu­terowych;  w stosunku do warunków poprawności dydaktycznej wykorzystania komputera na lekcji;    w zakresie ułatwień, bądź pełniejszej realizacji zasad dydaktycznychprzez zastosowanie komputera.
PC
Polecane