//////

Archive for Lipiec, 2015

Prawdziwość wniosku nie budzi zastrzeżeń, jeśli uwzględnić fakt, że dotyczy on zrodzonego w XVI w. systemu klasowo- lekcyjnego, charakteryzującego się podziałem materiału programowego na jednostki treściowe 45~minutowych lekcji oraz doborem uczniów do grup klasowych, zgodnie z kryterium wieku metrykalnego, poziomu doświad­czeń i rozwoju umysłowego oraz osiągnięć w nauce. System ten podda­wany był w przeszłości i obecnie ostrej krytyce. Nie wdając się w dys­kusję między zwolennikami istniejącego w Polsce systemu i sympatykami deskolaryzacji, dodajmy jedynie, że jednym z istotnych argumentów przemawiających za utrzymaniem systemu klasowo-lekcyjnego są sto­sunkowo niskie koszty ekonomiczne przy znacznej wydajności.

Z punktu widzenia przydatności komputera w tak rozumianym systemie, wydaje się istotne podkreślenie faktu, że urządzenie to umożliwia indywidualizację treści kształcenia, zgodną z zainteresowaniami uczniów i odczuwanymi przez nich potrzebami. Jeżeli nawet twierdzenie to me jest prawdziwe w sensie generalnym, to przyznać trzeba, że wprowadzenie komputera do szkoły pozwala uczynić znaczący krok w kierunku realizacji prawa ucznia do pełnego rozwoju osobniczego w masowym i merespektującym natural­nych różnic tradycyjnym systemie nauczania. Podział typologiczny lekcji, oparty na ogniwach procesu nauczania, wprowadził do praktyki pedagogicznej W. Okoń
PC
Polecane