//////

Archive for Wrzesień, 2015

Dla określenia stopnia przydatności komputera w kształtowaniu we­wnętrznej możności działania, wydaje się zasadne podjęcie analizy jego użyteczności w aspekcie funkcji diagnostycznej i terapeutycznej, a także, korzystając z innego kryterium podziału, rozwojowej i samorozwojowej. Nie trzeba dodawać, że wymienione funkcje mieszczą się w zakresie zna­czeniowym tradycyjnie wyodrębnianych przez dydaktykę ogólną funkcji dydaktycznej i wychowawczej, stanowiąc ich pragmatyczne uszczegóło­wienie.Analiza przydatności komputera w zakresie diagnozy pedagogicznej wskazuje na występowanie w literaturze przedmiotu różnic znaczeniowych w zakresie pojęć: kontrola, ocena i stopień, uniemożliwiających rozumie­nie jednego z najistotniejszych składników pracy dydaktyczno-wychowaw­czej szkoły. Nie popełnimy zapewne błędu, definiując wspomniane termi­ny w sposób następujący.

  1. Kontrola – celowy proces sprawdzania wyników działania pe­dagogicznego i uzyskiwania informacji dla poprawnej diagnozy sta­nu, przez to działanie wywołanego.ocena – orzekanie o wartości, czyli wartościowanie na podstawie przyjętej skali wartości, ujawnionych w wyniku kontroli osiągnięć szkolnych uczniów. Przy czym punktem odniesienia tak rozumiane­go wartościowania jest zaakceptowany system celów kształcenia i wychowania oraz treści nauczania.Stopień-jest zobiektywizowanym wynikiem oceny i jako taki może przybierać różną postać w notacji cyfrowej, graficznej, słownej lub mieszanej.Niezależnie od sposobu definiowania pojęć: kontrola, ocena i stopień, komputer jest narzędziem umożliwiającym diagnozę wiedzy i umiejętno­ści psychomotorycznych (testy) jednej osoby, dowolnej grupy (grup) jak również szybką analizę statystyczną uzyskanych danych.PC
Polecane