Monthly Archives: Styczeń 2016

W LITERATURZE PEDAGOGICZNEJ

Krótki okres telewizji lotniczej jest wprawdzie interesującym epizo­dem w dążeniach do konstrukcji systemu satelitarnego telewizji, jednakże nie dowodzi słuszności twierdzenia o stopniowym zastępowaniu nauczy­ciela przez środki techniczne. Dotychczasowe niepowodzenia maksy- malistycznej koncepcji technologii kształcenia, potwierdzają słuszność sta­nowiska Wł. P. Zaczyńskiegow tej kwestii, upatrującego ich źródeł w braku respektowania swoistych, humanistycznych cech procesu naucza­nia-uczenia się.  W literaturze pedagogicznej spotkać można wiele klasyfikacji srodkow dydaktycznych. I tak np. wyodrębnia się środki proste i złożone, przyjmując za kryterium podziału stopień ich skomplikowania. Do pierwszych zali­cza się m. in. okazy naturalne i spreparowane, modele, obrazy, mapy i wy­kresy. Do drugich – sprzęt mechaniczny i elektryczny, tj. projektory filmowe, odbiorniki TV, urządzenia automatyzujące proces dydaktyczny,itd.

Cześć, tutaj Niki, ze mną poznasz tajniki techniki! Na moim blogu możesz poczytać o rzeczach ściśle związanych z techniką. Jest to moje hobby, którym zajmuję się w wolnym czasie. Zapraszam!

ZIMNE I GORĄCE

Powyższa klasyfikacja, sformułowana przez W. Okonia, aczkolwiek poprawna merytorycznie, trafna i logicznie rozłączna, okazuje się niewy­starczająca w przypadku włączenia do niej komputera i to z dwu powodów. Po pierwsze – nie zawiera ona wskazówek co do istoty różnic pomiędzy „tradycyjnym” sprzętem mechanicznym i elektrycznym a komputerem. Po drugie – próba umieszczenia komputera wśród urządzeń automatyzujących proces dydaktyczny, uniemożliwia zrozumienie, że można nim się rów­nież posłużyć jako prostym środkiem dydaktycznym.Jeszcze mniej przydatny okazuje się podział środków na gorące i zim­ne. Za kryterium różnicujące przyjmuje się tu stopień informacyjnego oddziaływania na zmysły. Gorący środek to taki, który dostarcza zmysłom bogatych danych.

Cześć, tutaj Niki, ze mną poznasz tajniki techniki! Na moim blogu możesz poczytać o rzeczach ściśle związanych z techniką. Jest to moje hobby, którym zajmuję się w wolnym czasie. Zapraszam!