Monthly Archives: Sierpień 2016

ZNACZĄCY KROK

Znaczący krok w tworzeniu idei dydaktyki zorientowanej podmiotowo uczynił W. Okoń, formułując w 1967 r. teorię wielostronnego kształce­nia.Jak pisał Wł. Zaczyński: „zwrócenie uwagi na wartości, które uczeń ma szanse przeżywać jest kolejnym, pełniejszym koncepcyjnym przybli­żeniem teorii do dydaktyki podmiotowej … O trafności poznawczej teorii wielostronnego kształcenia świadczy między innymi to, że przez odkrycie dla dydaktyki wartości, W. Okoń odsłonił rzeczywisty czynnik aktywizu­jący poznawczo ucznia.”Obok kwestii wartości, W. Okoń wskazał tak­że na pożądaną obecność przeżyć w uczniowskim procesie poznania.

Cześć, tutaj Niki, ze mną poznasz tajniki techniki! Na moim blogu możesz poczytać o rzeczach ściśle związanych z techniką. Jest to moje hobby, którym zajmuję się w wolnym czasie. Zapraszam!

DZISIEJSZA MYŚL PEDAGOGICZNA

Do środków tych należy także komputer, co przy dostrzeże­niu jego multimedialnych własności sprawia, że posiada szereg zalet przy­pisywanych w tym względzie tradycyjnym urządzeniom audiowizualnym.Dzisiejsza myśl pedagogiczna poszukuje wartości, nadających sens ludzkiemu życiu, przejawia się to m. in. w krytyce instytucjonalnego kształ­cenia, realizowanych programów nauczania, asymetrycznych relacji mię­dzy dziećmi a światem ludzi dorosłych, w żądaniu równouprawnienia dzieci i negowaniu dominacji nauczycieli w tradycyjnej szkole, a wyraża w ostrej formie w wyrosłym z ruchu praw dziecka amerykańskim,europejskim, polskimiis wreszcie nurcie antypedagogicznym i zyskujących coraz licz­niejszych zwolenników – odmianach pedagogiki emancypacyjnej.

Cześć, tutaj Niki, ze mną poznasz tajniki techniki! Na moim blogu możesz poczytać o rzeczach ściśle związanych z techniką. Jest to moje hobby, którym zajmuję się w wolnym czasie. Zapraszam!