FUNKCJE DYDAKTYCZNE

Być może odczucie sprawiedliwości wiąże się z indywidualizacją oceny? Wspomniany casus ma miejsce oczywiście jedynie wówczas, gdy poziom trudności gry nie przerasta w sposób znaczny poziomu umiejętności manualnych (wiedzy, zdolności).( W literaturze pedagogicznej^ spotkać także można inny układ funkcji, spełnianych przez środki dydaktyczne, a wśród nich:   poznawczą;  emocjonalno-motywacyjną; praktyczną;  utrwalającą;   przyspieszającą;kontrolną.Wymienione funkcje dydaktyczne, aczkolwiek przypisywane zazwy­czaj środkom technicznym typu wzrokowo-słuchowego, spełnia także kom­puter. Informacyjnie nośne przeto, wydaje się dokonanie analizy poszcze­gólnych funkcji środków technicznych w kontekście dydaktycznej użyteczności komputera i strategii kształcenią^O metodycznej zasadności tej drogi wnioskowania przekonuje Wł. P. Zaczyński.

Cześć, tutaj Niki, ze mną poznasz tajniki techniki! Na moim blogu możesz poczytać o rzeczach ściśle związanych z techniką. Jest to moje hobby, którym zajmuję się w wolnym czasie. Zapraszam!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)