KILKA ASPEKTÓW

Aspekt pierwszy uwzględniany być musi w pracach zespołów tworzą­cych oprogramowanie, a trafność i stopień przestrzegania reguł organizo­wania i prezentowania wiadomości podlega ocenie użytkowników w ra­mach tzw. kryterium dydaktycznego (por. rozdz. VI niniejszej pracy).Aspekt drugi wiąże się z racjonalnym postępowaniem nauczyciela w trakcie przygotowania i prowadzenia lekcji z komputerem.Aspekt trzeci doty­czy możliwości „pełniejszego urzeczywistniania postulatów metodycznych zawartych w zasadach kształcenia.W literaturze przedmiotu spotkać można zmienną liczbę formułowa­nych zasad nauczania, co zdaje się wynikać z odmiennych sposobów ich definiowania (normy, reguły, aksjomaty, prawa naukowe, a nawet podsta­wy nauczania) i świadomości praw nauczania-uczenia się (poznania), sta­nowiących teoretyczne uzasadnienie ich istnienia.

Cześć, tutaj Niki, ze mną poznasz tajniki techniki! Na moim blogu możesz poczytać o rzeczach ściśle związanych z techniką. Jest to moje hobby, którym zajmuję się w wolnym czasie. Zapraszam!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)