ŁATWOŚĆ KORZYSTANIA ZE ZBIORÓW

To również łatwość korzystania ze zbiorów bibliotecznych i innych źródeł informacji. Zasadne przeto wydaje się podjęcie analizy funkcji komunikacyjnej komputera, jako urządzenia służącego gromadze­niu informacji, jej analizie, syntezie, czy ogólniej, przekształcaniu, a tak­że zapisowi i przekazywaniu. W tym sensie można mówić o komputerze jako źródle informacji, narzędziu jej przetwarzania, środku przekazu i pre­zentacji.Nie bez znaczenia dla zewnętrznej możności działania jest także fizyczna zdolność szkoły i poszczególnych nauczycieli do podejmowania badań empirycznych, służących racjonalizacji działalności edukacyjnej i wzrosto­wi jej efektywności oraz usprawnienia w zakresie wymiany informacji między placówkami oświatowymi w kraju i zagranicą.

Cześć, tutaj Niki, ze mną poznasz tajniki techniki! Na moim blogu możesz poczytać o rzeczach ściśle związanych z techniką. Jest to moje hobby, którym zajmuję się w wolnym czasie. Zapraszam!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)