NIEZALEŻNIE OD SPOSOBU DEFINIOWANIA

Wśród nich można wyróżnić co najmniej cztery ujęcia: psychologiczne, pedagogiczne, socjologiczne i ekonomiczne.’32 Efektywność kształcenia mierzona być może w zakre­sie wewnętrznych i zewnętrznych skutków funkcjonowania placówek oświatowych, realizowanych potrzeb i funkcji społecznych oraz reakcji na przemiany społeczne. Zatem ocena efektywności szkoły zależy od uzy­skanych przez nią wyników, na które składają się rezultaty jednostkowe (uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły), grupowe (grup spo­łecznych występujących w obrębie danej placówki) oraz stopień i zakres realizacji zewnętrznych funkcji szkoły.Niezależnie od przyjętego sposobu definiowania efektywności kształ­cenia, podjęcie próby uczynienia nauczania-uczenia się skutecznym rodzi konieczność rozstrzygnięcia sporu (znalezienia granic) między powszech­nością oddziaływań dydaktycznych a osobniczo zależną indywidualizacją procesu kształcenia.

Cześć, tutaj Niki, ze mną poznasz tajniki techniki! Na moim blogu możesz poczytać o rzeczach ściśle związanych z techniką. Jest to moje hobby, którym zajmuję się w wolnym czasie. Zapraszam!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)