PEDAGOGICZNE FUNKCJE KOMPUTERA

Cechą szczególną komputera jest jego funkcjonalność. Tę zaś analizo­wać można m. in. w aspekcie społecznym i pedagogicznym. Przez funk­cjonalność społeczną rozumiem cywilizacyjną użyteczność narzędzia, a tak­że jego przydatność indywidualną i to tak w zakresie potrzeb zawodowych,jak i pozaprofesjonalnych.Funkcjonalność pedagogiczna, jako pochodna społecznej, wiąże się ściśle z pomocniczą rolą komputera w zapewnieniu tzw. wewnętrznej i zew­nętrznej możności działania nauczyciela i ucznia. Przez pierwszą z nich,za Wł. P. Zaczyńskim,3i rozumieć należy możność działania uwarunko­waną osobowo. Druga zaś, jak twierdził T. Kotarbiński,22 jest warunkiem sine qua non zajścia czynu w ogóle.

Cześć, tutaj Niki, ze mną poznasz tajniki techniki! Na moim blogu możesz poczytać o rzeczach ściśle związanych z techniką. Jest to moje hobby, którym zajmuję się w wolnym czasie. Zapraszam!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)