PODMIOTOWOŚĆ W EDUKACJI

Wł. Zaczyński przedstawia uzasadnione racje, przemawiające za tym, by nauczanie problemowe traktować jako pierwsze powojenne przybliże­nie dydaktyki zorientowanej podmiotowo. Wprawdzie prace poświęco­ne zrodzonemu w 1957 r. nauczaniu problemowemu poruszały zazwy­czaj problematykę różnic obiektywnych, występujących między nauczaniem-uczeniem się a badaniem naukowym lub głębiej charaktery­zowały sytuację problemową niż sytuację poznawczą ucznia, jednakże: „koncepcja nauczania problemowego zawiera implicite idee podmiotowej obecności ucznia w procesie nauczania”.Poszukiwanie „obiektywności” w badaniach, realizowanych na grun­cie dydaktyki ogólnej, a także sukcesy w USA, Wlk. Brytanii, RFN „no­wej technologii dydaktycznej” i co znaczące „naukowej organizacji pro­cesu nauczania w Związku Radzieckim, którymi to mianami obejmowano nauczanie programowane,” spowodowały chwilowe odroczenie poszuki­wań „subiektywnego” podmiotu w procesie kształcenia i prób jego onto- logicznego i metodologicznego opisu.

Cześć, tutaj Niki, ze mną poznasz tajniki techniki! Na moim blogu możesz poczytać o rzeczach ściśle związanych z techniką. Jest to moje hobby, którym zajmuję się w wolnym czasie. Zapraszam!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)