PRÓBY ZERWANIA WIĘZI

Wszelkie próby zerwania więzi emocjonalnej mię­dzy obu podmiotami procesu kształcenia – nauczycielem i uczniem (Internet stwarza taką możliwość) – podejmowane są jawnie lub nieświadomie w imię restytuowania idei społeczeństwa bez szkoły.W rzeczy samej, dotychczasowe próby zastosowania komputerów w sfe­rze kształcenia zdają się mieścić bardziej w nurcie alternatywnych roz­wiązań edukacyjnych (koncepcje nauczania-uczenia się na odległość „w za­mian” szkoły tradycyjnej) oraz paradygmatu deskolaryzacji (koncepcje traktujące komputer i sieć teleinformatyczną jako środki służące likwida­cji zinstytucjonalizowanego kształcenia), niż szkoły restaurowanej, czy jak ją nazywa Cz. Kupisiewicz>2 – szkoły ustawicznie doskonalonej (której wzorzec najbliższy jest autorowi niniejszej pracy).

Cześć, tutaj Niki, ze mną poznasz tajniki techniki! Na moim blogu możesz poczytać o rzeczach ściśle związanych z techniką. Jest to moje hobby, którym zajmuję się w wolnym czasie. Zapraszam!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)