ŚWIADOMOŚĆ WOLNOŚCI

Świadomość wolności jest bez wątpienia funkcją zdolności jej postrzegania, jest jednak także funkcją doświadcza­nia rzeczywistej wolności. Iluzoryczność wolności, dostrzegana lub moż­liwa do spostrzeżenia przez ucznia w trakcie długotrwałego procesu na­uczania, zmienić musi jej osobowe postrzeganie, owocując: oporem, motywacją ku jej odzyskaniu, a przy bezskuteczności podejmowanych prób wyuczoną bezradnością, odtwórczym myśleniem i konformistycznymi zachowaniami. Zauważa to również A. Gurycka pisząc, że: „każde ogra­niczenie swobody wyboru prowadzi do procesu reaktancji, … (a-M.T.) … wyuczona bezradność, … charakteryzuje się zanikiem inicjatywy, obni­żeniem zdolności do uczenia się w nowych sytuacjach, depresją.” Wy­miar czasu wprowadzony do sposobu rozumienia przytaczanej myśli, wska­zuje pozorną trafność poglądu, zakładającego większe znaczenie spostrzegania własnej wolności od jej realnego posiadania.

Cześć, tutaj Niki, ze mną poznasz tajniki techniki! Na moim blogu możesz poczytać o rzeczach ściśle związanych z techniką. Jest to moje hobby, którym zajmuję się w wolnym czasie. Zapraszam!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)