TERMIN EFEKTYWNOŚĆ

Termin efektywność zaczerpnięty został z dyscyplin pozape- dagogicznych. W ekonomii oznacza on rezultat działalności gospodarczej określany przez stosunek efektu do nakładu. W naukach humanistycznych pojęcie to obejmuje również efekty społeczne, kulturalne, polityczne itp. Prakseologia definiuje efektywność jako cechę działań, przynoszących pozytywny efekt, bez względu na to czy był on intencjonalny, czy nieza­mierzony. W publikacjach pedagogicznych spotkać można różne wyrażenia słu­żące określeniu efektywności kształcenia. Są to: skuteczność, sprawność, wydajność, ekonomiczność, osiągnięcia, wyniki, postępy itp. Istniejący stan rzeczy skłania wielu autorów do poszukiwania i formułowania wła­snych definicji efektywności kształcenia.

Cześć, tutaj Niki, ze mną poznasz tajniki techniki! Na moim blogu możesz poczytać o rzeczach ściśle związanych z techniką. Jest to moje hobby, którym zajmuję się w wolnym czasie. Zapraszam!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)