W LITERATURZE PEDAGOGICZNEJ

Krótki okres telewizji lotniczej jest wprawdzie interesującym epizo­dem w dążeniach do konstrukcji systemu satelitarnego telewizji, jednakże nie dowodzi słuszności twierdzenia o stopniowym zastępowaniu nauczy­ciela przez środki techniczne. Dotychczasowe niepowodzenia maksy- malistycznej koncepcji technologii kształcenia, potwierdzają słuszność sta­nowiska Wł. P. Zaczyńskiegow tej kwestii, upatrującego ich źródeł w braku respektowania swoistych, humanistycznych cech procesu naucza­nia-uczenia się.  W literaturze pedagogicznej spotkać można wiele klasyfikacji srodkow dydaktycznych. I tak np. wyodrębnia się środki proste i złożone, przyjmując za kryterium podziału stopień ich skomplikowania. Do pierwszych zali­cza się m. in. okazy naturalne i spreparowane, modele, obrazy, mapy i wy­kresy. Do drugich – sprzęt mechaniczny i elektryczny, tj. projektory filmowe, odbiorniki TV, urządzenia automatyzujące proces dydaktyczny,itd.

Cześć, tutaj Niki, ze mną poznasz tajniki techniki! Na moim blogu możesz poczytać o rzeczach ściśle związanych z techniką. Jest to moje hobby, którym zajmuję się w wolnym czasie. Zapraszam!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)