WIĘKSZOŚĆ NAUK

Natomiast w XX wieku znajomość atomów, ich rozmieszczenia w cząsteczkach oraz sił je wiążących oznacza, że che­mię można sformułować w terminach fizyki.Większość nauk cechowały rozbieżności między roz­maitymi szkołami teoretycznymi. Inaczej niż w śred­niowieczu nie chodzi tym razem o scholastykę, lecz rzetelny spór wokół zaobserwowanych faktów przy­rodniczych. Obserwacja i eksperyment mogą ograni­czać rolę przekonań naukowych i nieuchronnie to czy­nią, niemniej nigdy nie może się obejść bez próbnych interpretacji owych faktów, to jest bez powszechnie rzetelnie wyznawanych i często sprzecznych między sobą poglądów. Nie znaczy to, by rzecznicy którego­kolwiek z konkurencyjnych poglądów byli „nienauko­wi”.

Cześć, tutaj Niki, ze mną poznasz tajniki techniki! Na moim blogu możesz poczytać o rzeczach ściśle związanych z techniką. Jest to moje hobby, którym zajmuję się w wolnym czasie. Zapraszam!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)