ZAPEWNIENIE MOŻNOŚCI DZIAŁANIA

Zapewnienie wewnętrznej i zewnętrznej możności działania, jako nie­zbędny warunek podjęcia pracy, może być przypisane pierwszemu ogni­wowi procesu dydaktycznego i wiąże się z zasadą świadomego i aktywne­go udziału uczniów w procesie kształcenia, której respektowanie wymaga od nauczyciela – zdaniem Wł. P. Zaczyńskiego – uświadomienia uczniom celu wykonywanych czynności wraz z umotywowaniem potrzeby jego osiągnięcia.Pedagogicznej zasadzie świadomego i aktywnego udziału uczących się w procesie kształcenia odpowiadają w psychologii zasady motywacji i ak­tywności. W myśl pierwszej z nich: „Kształtowanie osobowości wycho­wanka, opanowywanie przez niego wiedzy o świecie oraz sposobów po­stępowania staje się tym skuteczniejsze, im wszechstronniejsza, głębsza i silniejsza jest aktywizująca go motywacja.”

Cześć, tutaj Niki, ze mną poznasz tajniki techniki! Na moim blogu możesz poczytać o rzeczach ściśle związanych z techniką. Jest to moje hobby, którym zajmuję się w wolnym czasie. Zapraszam!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)